Písemný informovaný souhlas je podmínkou poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně (u podpůrných opatření prvního stupně není potřeba). Jaké jsou jeho náležitosti, se dočtete níže.


Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, dle vyhlášky § 16
odst. 2.

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje:

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.