Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

Dotaz:

Dobrý den, prosím o informace. Vím, že do ŠPZ objednává dítě rodič/zákonný zástupce. Jak je to v případě kontrolního vyšetření? V jakém pořadí probíhají kroky k objednání? Rodič dítě objedná, dostane termín a na jeho základě škola pošle dokumentaci nebo kontrolu iniciuje škola zasláním dokumentace? Jsou informace od školy stěžejní pro přidělení termínu, nebo je hlavní, a k samotnému objednání / přidělení termínu stačí, objednání rodiče? Když ŠPZ informace od školy nemá, je to důvod dítě neobjednat (nevyšetřit)? Posílá ŠPZ samo pozvánku ke kontrolnímu vyšetření?

Víme, že ideální je spolupráce všech, souhra, ale bohužel v naší situaci došlo k nedorozumění, kterému bychom vzhledem k zájmu dítěte chtěli v budoucnu předejít, proto nás zajímá konkrétní postup. Mnohokrát děkuji.

(Foto: Freepik.com)

Odpověď:

Dobrý den, byl mi předán Váš dotaz ohledně postupu při objednávání nezletilého žáka do ŠPZ při kontrolním vyšetření.

Při kontrolním vyšetření v ŠPZ je potřeba postupovat tak, jak správně uvádíte, že o vyšetření nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce a také ho do ŠPZ objednává. Žádost je možné podat osobně, písemně, telefonicky či ve většině školských poradenských zařízeních rovněž online na webu.

Podnět k návštěvě ŠPZ může dát po projednání se zákonnými zástupci nezletilého žáka a s jejich písemným souhlasem i třídní učitel, výchovný poradce, případně další pedagogičtí pracovníci školy. Vypracování pedagogické zprávy školou není podmínkou k vyšetření, informace v ní obsažené však pomáhají ŠPZ při komplexním posouzení konkrétních případů. Ustanovení §16 a odst. 2 školského zákona navíc ukládá škole před přiznáním podpůrného opatření žákovi se školským poradenským zařízením spolupracovat.

Běžná praxe ve školách je taková, že výchovný poradce nebo jiný odpovědný pracovník školního poradenského pracoviště, sleduje platnost doporučení ze ŠPZ u jednotlivých žáků a v dostatečném předstihu upozorní zákonné zástupce žáka na nutnost objednat se tak, aby bylo možné kontrolní vyšetření realizovat. Je potřeba zajistit návaznost realizace potřebných přiznaných podpůrných opatření a před ukončením platnosti doporučení žáka znovu vyšetřit a vydat doporučení nové.

Neznám podrobnosti Vašeho případu, pokud jste pracovník školy potažmo školního poradenského pracoviště, doporučuji Vám stanovit si v rámci poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům pevně daný postup tak, aby k situacím, jakou popisujete, nedocházelo. Tedy hlídat platnost doporučení a pak např. i prostřednictvím třídních učitelů komunikovat účinně se zákonnými zástupci ohledně nezbytnosti včasného opětovného vyšetření v zájmu rozvoje maximálního vzdělávacího potenciálu žáka.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B