(aktualizováno v lednu 2021)

Novelou vyhlášky č. 27/2016 (od 1. 1. 2021) je podpůrné opatření pedagogická intervence přesunuto mezi podpůrná opatření prvního stupně. Poskytování pedagogické intervence je nově samostatně upraveno v § 4a vyhlášky. Obecně platí, že škola poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podpůrná opatření prvního stupně, která spočívají v minimálních úpravách metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. Tato opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.

Dosud byla pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do individuálního vzdělávacího plánu na doporučení školského poradenského zařízení pedagogická a speciálně pedagogická intervence.


Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

 

 

Počet hodin

Právní úprava nestanoví podrobná pravidla pro organizaci pedagogické intervence; neurčuje minimální, ani maximální délku pedagogické intervence, nestaví závazné limity počtu žáků ve skupině atd. Škola přizpůsobuje parametry pedagogické intervence potřebám žáků. O poskytování pedagogické intervence je nutné informovat zákonné zástupce, aby bylo zajištěno jejich právo na informace o průběhu vzdělávání žáka podle § 21 školského zákona.

Novela vyhlášky nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. Bylo-li doporučení školského poradenského zařízení k poskytování podpůrného opatření pedagogická intervence vydáno přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky (tedy do dne 31. prosince 2020), řídí se do 31. ledna 2021 poskytování tohoto podpůrného opatření a jeho normovaná finanční náročnost dosavadními právními předpisy. K tomuto datu bude doporučení podpůrného opatření pedagogická intervence ex lege ukončeno (k tomu viz dále). Fakticky se tedy právní režim realizace stávající pedagogické intervence změní s účinností od 1. února 2021.

Které předměty spadají do kategorie speciálně pedagogické péče?

Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácvik sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

Jsou to tedy vyučovací předměty pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácvik sociální komunikace, zrakové stimulace apod. – tyto předměty ustanovuje škola ve školním vzdělávacím programu.

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci,
 • prostorová orientace,
 • český znakový jazyk,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • rozumění mluvené i psané řeči a její produkci.
 • další oblasti případně vycházejí z konkrétních obtíží žáka.


Další informace a zdroje:

http://inkluzevpraxi.cz/kategorie-verejna-sprava/2097-zmeny-ve-vyhlasce-o-inkluzi-nova-pravidla-pro-pedagogickou-intervenci 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/01/Metodicky_pokyn_Pedagogicka_intervence.pdf 

NÚV:

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10959  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11026