Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům :-).

Dotaz:

Dobrý den, na naši střední školu nastoupil ukrajinský žák do 1. ročníku na učební obor. Tento žák neovládá zatím vůbec český jazyk (porozumění, mluvený projev…). Žák nerozumí nám, ani my jemu. Prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny nám bylo sděleno, že mu máme nastavit podpůrná opatření 1. stupně a využít pedagogickou intervenci v posílení českého jazyka. Nemáme bohužel vůbec ponětí, jak tohoto žáka zapojit do učebního procesu, protože je tam velká jazyková bariéra. Můžete nám prosím poradit nějaké vhodné postupy v tomto případě?

Dále máme v 1. ročníku v jiné třídě a v maturitní třídě dvě ukrajinské žačky, které mluví a rozumí podstatně lépe. Jen nám přijde poměrně složité, že se mají učit tři cizí jazyky (češtinu, němčinu a angličtinu). Je možné jim to nějak upravit? Třeba je nezatěžovat němčinou?

Děkuji za případné rady nebo alespoň doporučení na koho se obrátit.

 

Odpověď:

Dobrý den, v situaci, kdy žák nastupuje do české školy bez znalosti češtiny, je prioritou, aby si co nejdříve osvojil český jazyk na dostatečné úrovni, která mu umožní plné zapojení do vzdělávacích aktivit a integraci do kolektivu. V první řadě by škola měla žákovi zajistit intenzivní jazykovou přípravu, která se odehrává v odpoledních hodinách v pověřených školách do maximální výše 200 hodin podle novelizované Vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Seznam pověřených škol zveřejňuje krajský úřad. Naleznete ho zde:

Seznam určených ZŠ pro poskytování bezplatné jazykové přípravy | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Dalším nezbytným opatřením je posílení výuky češtiny jako jazyka cizího (druhého) v rámci běžné výuky. Cizinci se učí češtinu zcela odlišně než Češi, vzdělávací obsah českého jazyka a literatury je nevyhovující potřebám žáka s nulovou nebo nízkou úrovní češtiny.

Zákon Lex Ukrajina II umožňuje řediteli střední školy po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vzdělávacím obsahem nastaveným podle potřeb žáka. Tento upravený obsah nemusí být v souladu se ŠVP a RVP. Žáka tedy lze uvolnit z některých předmětů, krátit časové dotace předmětů, nahrazovat vzdělávací obsahy předmětů jiným vhodnějším obsahem. Z doporučení vyplývá, že by měla být ponechána praktická příprava a úpravy vzdělávacího obsahu by neměly zásadním způsobem ovlivnit profil absolventa. Doporučuje se zpracovat stručnou evidenci interních změn. Za takový doklad je možné považovat například vytištěný upravený rozvrh hodin žáků cizinců nebo zápis z jednání pedagogické rady o této úpravě.

V rámci těchto opatření lze uvolnit z cizího a druhého cizího jazyka po dobu nezbytně nutnou pro adaptaci a nahradit je vhodnějším vzdělávacím obsahem.

Lex Ukrajina 2 se nevztahuje na všechny žáky-cizince, ale pouze na nově příchozí Ukrajince, kteří požívají dočasnou ochranu na území ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jim bylo uděleno vízum na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Základními zásadami pro komunikaci s žákem bez znalosti češtiny je využívání online překladových slovníků, názornost, vizuální opora, demonstrování, přizpůsobení tempa řeči, slovní zásoby a jazykových prostředků žákovi, který se učí češtinu. 

Více informací: 

https://cizinci.npi.cz

Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Další informace o výuce češtiny jako druhého jazyka u nově příchozích žáků z Ukrajiny naleznete také zde:

PODCAST 23. díl: Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

PODCAST 24. díl: Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Možnost využít pomoc konzultanta:

Národní pedagogický institut ČR nabízí možnost osobních konzultací s našimi konzultanty z terénu – v každém kraji máme zástupce, kteří konzultují přímo situaci na škole s konkrétními parametry.

Je možné se také obrátit na krajského koordinátora, který se bude rád věnovat přímo pedagogovi. Další info zde.

Na dotaz odpověděla Mgr. Alice Kourkzi, odborná pracovnice Národního pedagogického institutu ČR.