Mezi školská poradenská zařízení patří pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.


Školská poradenská zařízení:

 • pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
 • speciálně pedagogická centra (SPC)
  • poradenská pomoc
   • žádost (zletilý žák nebo student či zákonný zástupce)
   • rozhodnutí orgánu veřejné moci (soud nebo OSPOD)
  • povinnost ŠPZ
   • zpracovat a poskytnout výstupy své činnosti

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení v rámci Intervence  

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016 

http://www.msmt.cz/file/39021/ 

 • Bezplatné standardní poradenské služby 
 • Stanoveny zásady komunikace o klientovi mezi jednotlivými ŠPZ 
 • Stanoveny etické zásady pro poradenské pracovníky v ŠPZ 
 • Stanoveny zásady specifické práce s diagnostickými nástroji 

Z textu vyhlášky je vypuštěna metodická podpora školského poradenského zařízení, která nebyla jako podpůrné opatření prakticky uplatňována. (změna technickou novelou vyhlášky č. 270/2017 Sb.) 


Výstupy činnosti školského poradenského zařízení

 • zpráva je výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení a jsou v ní uvedeny skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření,  

 • doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je závazný dokument pro úpravu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě kterého škola pracuje s podpůrnými opatřeními a žádá o finanční prostředky.


Detailní informace najdete na následujících odkazech:

Národní ústav pro vzdělávání: 

ŠZ – § 16a Poradenská pomoc školského poradenského zařízení   

MŠMT:

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016

MŠMT:  

Právní předpisy a související dokumenty