Distanční výuka na školách je v plném proudu. Klade na pedagogy, žáky a také jejich vzdělavatele, nejčastěji rodiče, úkoly, jaké dosud v této míře neřešili. Rodiče se dostávají do neznámé situace, která vyžaduje nové kompetence, čas, energii a empatii. Něco z toho jim může z pochopitelných důvodů v této vypjaté době chybět. Na rodiče kromě distančního vzdělávání svých dětí totiž mnohdy dopadá další zátěž (péče o ostatní členy rodiny, náročné pracovní vytížení, nebo naopak hledání nového zaměstnání, psychický tlak spojený s pandemií). Ještě vypjatější je, z pochopitelných důvodů, situace u žáků, kteří při svém učení vyžadují soustavnou podporu – u žáků s potřebou podpůrných opatření.


Tuto skutečnost by měly školy při plánování a realizaci distanční výuky zohledňovat. Znamená to, nebrat při zadávání domácí práce ohled pouze na individuální možnosti žáků, ale i na odhadnutý potenciál vzdělavatelů – rodičů. Vyžaduje to od učitelů komunikaci s rodiči o tom, zda jsou zadané úkoly zvládnutelné, a diskuzi nejen o jejich obsahu, ale i o způsobu, jak mohou být řešeny.

S ohledem na rozmanité a individuální dopady znevýhodnění na jednotlivé žáky zveřejňujeme pro potřeby škol krátké metodické texty určené pro vzdělavatele/ rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Popisují pedagogické postupy, které mohou proces učení s konkrétním žákem zjednodušit a zefektivnit. Zdůrazňují především to, jak má být kla- den důraz na osvojení základní poznatků a upevňování pracovních návyků, jak nastavit organizaci času, jak střídat jednotlivé činnosti, jak žáka kladně hodnotit. Texty popisují také to, jak učit v přátelském a vstřícném prostředí tak, aby nedocházelo ke zvyšování stresu a vypětí žáků i vzdělavatelů.

Vzhledem k šíři celé problematiky se jedná pouze o stručné vstupy do jednotlivých oblastí s tím, že rodiče sami znají své děti nejlépe a zváží, zda a případně jak některá doporučení využít. Necháváme na zvážení učitelů, zda texty rodičům připojí k zadání domácí práce, např. vytištěné, formou odkazu na tento Speciál či vyfocené mobilním telefonem.

V dalších vydáních Speciálu NPI ČR se budeme věnovat tématům, jako např. Jak komunikovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), Jak diferencovat úlohy pro žáky se SVP, Jak motivovat žáky se SVP a Jak hodnotit žáky se SVP.

Stejně tak, jako provázíte procesem vzdělávání Vaše žáky, poskytněte nyní podporu těm, kteří se stali na čas učiteli.

DOKUMENT: Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření

Loading...

Zdroj: Speciál NPI č. 6 pro podporu výuky na dálku


PhDr. Renata Votavová, Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR