Co jsou podpůrná opatření a v čem spočívají? Jedná se o nezbytné úpravy organizace, obsahu, metod, forem, hodnocení a podmínek vzdělávání a školských služeb, které se člení do několika stupňů podle organizační a finanční náročnosti. Zároveň musí odpovídat zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Jejich specifikaci najdeme v § 16 odst. 2 školského zákona.


V čem spočívají podpůrná opatření?

Podle paragrafu 16 odstavce 2 školského zákona se jedná o tyto body:

a) poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení,

b) úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c) úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících
a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e) úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g) využití asistenta pedagoga,

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

 

Stupeň podpory podpůrného opatření je vyjádření míry organizační, pedagogické a finanční náročnosti podpůrného opatření; podpůrná opatření se člení podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů.

 

Ve školském zákoně je definice následující:

(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu
a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.

 

Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní:

  • augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti;
  • alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči

     


Povinnosti ředitele školy související s poskytování PO a povinnosti dalších pedagogických pracovníků: 

„Je zřejmé, že role ředitele školy nespočívá v tom, aby bezprostředně a osobně zajišťoval poskytování jednotlivých podpůrných opatření. Úkolem ředitele školy je vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“ a dětí, žáků a studentů nadaných. 


Vyhláška - § 16 odst. 2 Informovaný souhlas:   

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. (změna technickou novelou vyhlášky č. 270/2017 Sb.) 

(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.


Další informace a zdroje:

NÚV – Augmentativní a alternativní komunikace – pojmy

MŠMT – Komentář k přehledu podpůrných opatření