Jaký je rozdíl mezi plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem?


Plán pedagogické podpory (PLPP) 

Jedná se o podpůrné opatření pro první stupeň podpory, závazný dokument napomáhající zajištění podpůrných opatření u žáka (příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.). Zpracovává jej škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření, a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. 

S plánem je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Tento plán škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření.

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

Tento dokument zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. 

Vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných
v kombinaci s tímto plánem. Individuální vzdělávací plán vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. Sám je podpůrným opatřením a navíc definuje další podpůrná opatření.

 


Další informace a zdroje:

NÚV – PLPP, IVP