Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den,

mám 5letého syna, který má od dětství problém s řečí, porozuměním, posloucháním a chováním. Nyní to začínám řešit kvůli škole, kterou má začít navštěvovat, a i ve školce mě na problém upozornili. Kam se s tím prosím obrátit? V jakém případě a kdy se vyhledává Speciálně pedagogické centrum (SPC) a kdy Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)? Kdo tyto instituce kontaktuje?

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

 

Dobrý den,

termín školská poradenská zařízení (dále ŠPZ) zastřešuje pedagogicko-psychologickou poradnu (dále PPP) i speciálně pedagogické centrum (dále SPC)

Pokud shrnu z hlediska rodičů (zákonných zástupců nezletilého dítěte/žáka) to nejpodstatnější, tak PPP zajišťuje poradenství a diagnostiku žáků v následujících oblastech: 

 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky s výukovými a výchovnými potížemi, tzn. vyšetření obvykle vede ke stanovení podpůrných opatření na základě zjištěných specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a chování (sem patří právě potíže s pozorností, soustředěním, hyperaktivitou, výrazným psychomotorickým neklidem apod.);

 • zjiišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení, tedy zajišťuje posouzení školní zralosti dítěte

 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky mimořádně nadané;

 • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami;

 • pomoc při řešení projevů rizikového chování; 

 • pomoc s výběrem vhodné střední školy, tedy kariérové poradenství

 

SPC jsou většinou specializována podle konkrétního typu postižení a mají tento údaj i v názvu.

Poskytují služby žákům:

 • s narušenou komunikační schopností (název může být SPC pro vady řeči, SPC logopedické);

 • se zrakovým postižením (SPC pro zrakově postižené);

 • se sluchovým postižením;

 • s tělesným postižením;

 • s mentálním postižením;

 • s poruchami autistického spektra;

 • s více vadami.

Můžeme tedy najít SPC logopedické, pro sluchově postižené, pro zrakově postižené apod. Někdy poskytuje jedno SPC služby pro více typů postižení, např. SPC pro zrakově postižené a vady řeči. V poslední době některé krajské úřady jako zřizovatelé ŠPZ spojují PPP a SPC do jednoho velkého subjektu, což je případ např. Olomouckého kraje, kdy v jednom subjektu působí PPP a SPC, přičemž SPC zajišťuje poradenství a diagnostiku žáků s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, tělesným postižením, závažnými zdravotními obtížemi a kombinacemi vad. Pokud se obrátíte na takové velké školské poradenské zařízení, budou sami vědět, ke kterému specialistovi Vás správně poslat. 

Ve Vašem případě se domnívám, že pokud má syn popisované potíže už od malička, bylo potřeba navštívit příslušné školské poradenské zařízení již dříve. Jestliže syn navštěvoval MŠ, měli pedagogové synovi poskytovat v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. stupně. Pokud jejich poskytování nepřineslo po třech měsících očekáváný efekt, měli na tuto situaci pedagogové reagovat a doporučit Vám vyšetření v ŠPZ. O vyšetření nezletilého žáka žádá vždy jeho zákonný zástupce a také ho do ŠPZ objednává. Žádost je možné podat osobně, písemně, telefonicky či ve většině školských poradenských zařízeních rovněž online na webu.  

Podnět k návštěvě ŠPZ může dát po projednání se zákonnými zástupci nezletilého žáka a s jejich písemným souhlasem i učitel v MŠ, třídní učitel v ZŠ, případně další pedagogičtí pracovníci školy (školní speciální pedagog, výchovný poradce apod.).

Nikdy však není pozdě na řešení situace. Proto – pokud se u syna jedná o potíže s řečí a porozuměním, doporučuji ve Vašem okolí hledat SPC logopedické nebo SPC pro vady řeči, potíže s chováním řeší PPP. V každé mateřské škole má být určen pedagogický pracovník, který je zodpovědný za komunikaci se školskými poradenskými zařízeními a za vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ten by měl znát situaci ve Vašem okolí, poradit Vám, případně se můžete obrátit na vedení školy. 

Pokud si vyberete SPC logopedické, jsou tam schopni posoudit i školní zralost dítěte a další potíže, případně Vám doporučit, na jakého specialistu se dále obrátit. Stejně tak v PPP jsou schopni posoudit potřeby dítěte, jeho školní zralost, doporučit Vám nápravu u logopeda a další postupy atd.