Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.


Základní údaje

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.


 

Klíčové aktivity projektu:

 

KA 01 – Metodicko-koordinační sítě: V každém kraji vznikne při Centrech podpory IPs SRP Centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionu. Centra budou všem zájemcům z řad pedagogů, včetně vedení škol, poskytovat poradenské, konzultační a vzdělávací služby při zavádění společného vzdělávání. V každém kraji vznikne síť zapojených škol, celkem se zapojí 336 škol a školských zařízení po celé ČR.

KA02 – Vzdělávání: Cílovým skupinám pedagogických pracovníků budou nabídnuty vzdělávací programy vytvořené a pilotně ověřené realizátorem tématu A Národním ústavem pro vzdělávání. Jejich absolvováním dojde u účastníků k prohloubení odborné kvalifikace a prohloubení jejich kompetencí v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků.

KA03 – Veřejnost: Cílem této aktivity je informovat veřejnost o smyslu společného vzdělávání, šířít kvalitní, ověřené informace, know-how a příklady dobré praxe a vyvracet hlavní mýty, které kolem inkluze panují. Pro odbornou a širokou veřejnost bude připravena a realizována osvětová a informační kampaň. Hlavní těžiště této aktivity spočívá v informačních seminářích, které budou organizovány ve všech krajích ČR. Vznikne také elektronická interaktivní databáze strukturovaná dle tematických celků, která bude volně přístupná na webových stránkách ve formě aplikace.

KA04 – Evaluace: Průběžné vyhodnocování a revizi implementace APIV bude zajišťovat odborná platforma společného vzdělávání. V rámci aktivity bude probíhat hodnocení kvality všech produktů vytvářených projektem, které zajistí evaluační pracovníci.

KA05 - Spolupráce: Pro zajištění efektivní podpory cílových skupin a koordinaci projektových aktivit bude probíhat úzká spolupráce realizačních týmů IPs a IPo v PO3, případně dalších PO. Mezi projekty bude docházet k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinace aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu.

KA06 – Řízení projektu: Účelem této aktivity je zajistit kvalitní řízení a dokumentování procesů projektu v souladu s pravidly OP VVV a metodikou řízení projektů PRINCE2.

 

Hlavní výstupy projektu

Centrum podpory v každém kraji

Na všech krajských pracovištích NPI ČR fungují Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Krajští metodici a konzultanti mohou kromě konkrétní metodické a profesní podpory školám doporučit zařízení či organizace, které poskytují v daném regionu expertní služby, například v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální pedagogiky nebo dětské psychologie. V rámci konzultačních hodin se mohou na centra obracet i rodiče.

Krajská síť škol

V každém kraji se do projektu zapojilo 24 škol a školských zařízení. Polovina z tohoto počtu získá komplexní podporu – služby mentorů, koučů, odborných poradců a kurzy DVPP . Druhá polovina škol získá kurzy DVPP pro vedení školy i pro pedagogy zaměřené na problematiku společného vzdělávání. Celkem bude podpořeno 2688 pedagogů z 336 škol a školských zařízení z celé ČR.

Informace a osvěta 

Po celé ČR budou probíhat informační semináře ke společnému vzdělávání. Celkem je plánováno 280 setkání v průběhu realizace projektu. Semináře jsou určeny pedagogům, rodičům, odborné i široké veřejnosti. Informace budou také sdíleny a distribuovány pomocí sociálních sítí, webu inkluzevpraxi.cz a médií.

Individuální podpora profesního rozvoje pedagogů

Pedagogičtí pracovníci a vedení škol doplní a prohloubí znalosti a dovednosti získané účastí ve vzdělávacích programech o praktické aplikace v prostředí vlastní školy pod vedením speciálně vyškolených mentorů a koučů.

Vzdělávací programy a kurzy DVPP

Cílem kurzů DVPP je posílit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení spojené s řízením, zaváděním a praktickou realizací společného vzdělávání. Zástupci veřejné správy (MŠMT, ČŠI, PŘO, OP ŘO) a zástupci zřizovatelů získají know-how, jak aplikovat cíle APIV ve svých agendách. Obsah všech vzdělávacích programů připravuje Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu APIV A.

Interaktivní webová aplikace

Formou webové aplikace získají všichni zájemci o inkluzivní vzdělávání praktické, přehledné a ověřené informace, které mohou mít neustále při ruce. Aplikace bude založena na chytrém vyhledávání a strukturovaná dle tematických celků (problémových oblastí) spojených s inkluzivním vzděláváním.

Užitečné kontakty v krajích

V rámci všech center podpory vznikne přehledná a veřejně dostupná databáze kontaktů na organizace, zařízení nebo pracoviště působící v jednotlivých krajích v oblasti společného vzdělávání.

Odborný panel spolupráce

Mezi spolupracujícími projekty dochází k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinaci aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu. Průřezovým tématem odborného panelu Spolupráce je sledování kritérií kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů DVPP v oblasti společného vzdělávání.

Odborná platforma společného vzdělávání

Platformu tvoří 12 členů z řad zástupců MŠMT, odborných asociací pedagogů, zástupců pedagogů, vysokých škol, územně samosprávních celků, neziskového sektoru, a zástupce realizátora tématu A (NÚV). Jejím cílem je průběžně sledovat a vyhodnocovat naplňování cílů a opatření Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV ) z hlediska jeho efektivity a doporučit jeho revizi pro roky 2019–2020.

Zpracované analýzy a evaluace plnění APIV

Tyto analýzy budou využity k cílené podpoře implementace APIV na úrovni škol a dalších aktérů společného vzdělávání a při dlouhodobém řízení školy nebo školského zařízení.

Systém evaluace produktů projektu

Všechny produkty projektu procházejí průběžným hodnocením kvality, což zajistí jejich maximální přínos pro cílové skupiny a naplnění cílů a účelu projektu.