Analytická příloha ke studii

V rámci komparace jednotlivých studijních plánů bylo postupováno s ohledem na dokument MŠMT - Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (dostupný na www.msmt.cz). V tomto dokumentu se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako uznávací orgán pro regulovaná povolání pedagogických pracovníků podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje k vysokoškolským studijním programům, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka v případě žádosti o akreditaci studijního programu, kterou vysoká škola následně předkládá Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, dále v případě, kdy má vysoká škola udělenu institucionální akreditaci, a v případech žádosti mimoevropské vysoké školy podle § 93f a § 93h zákona č. 111/1998 Sb.

Dokument definuje rámcové požadavky pro studijní obory, jako je obor vychovatelství (pedagogika volného času) a speciální pedagogika, psychologie aj. Dokument nedefinuje rámcové požadavky pro studijní obor sociální pedagogika, avšak určuje kategorie, které rámcově zaštiťují obor speciální pedagogika. Pro potřeby analýzy studijních plánů byly dle těchto již daných rámcových požadavků vybrány tyto kategorie: pedagogicko-psychologická propedeutika, sociálně pedagogický základ, medicínská propedeutika, praxe a příprava závěrečné práce. Dále byly dle četnosti a na základě analýzy studijních plánů definovány kategorie další, které se zde vyskytovaly: volný čas, předměty teologické, řízení, management a projektování a speciální pedagogika.

V rámci komparace jednotlivých studijních plánů bylo postupováno prostřednictvím statistického třídění dat. Každý předmět v příslušných studijních plánech dostupných na internetu a deklarovaných jako aktuální byl opatřen příslušným kódem (barevné rozlišení) a následně zařazen do příslušné kategorie. Předměty byly do těchto kategorií roztříděny na základě individuálního posouzení. Je zcela reálné, že se v některých kategoriích mohou tyto předměty prolínat či dle jiného individuálního posouzení spadat do jiné, příbuzné či podobné kategorie.

Cílem prvního stupně třídění však bylo primárně rozčlenit jednotlivé studijní předměty a blíže definovat a charakterizovat obsah studijních plánů daných oborů. Zejména pak určit sociálně pedagogický základ, jenž definuje samotný obor sociální pedagogika, který je v současnosti vyučován na českých vysokých školách.

  1. Do kategorie pedagogicko-psychologické propedeutiky byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. obecná pedagogika, psychologie, didaktika a diagnostika, dějiny pedagogiky, školní pedagogika, pedagogická psychologie, vývojová psychologie, metodologie, cizí jazyk a ICT, teorie a filozofie výchovy, enviromentální výchovy, právní propedeutika, popř. univerzitní základ.

  1. Do kategorie sociálně pedagogického základu byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. sociální pedagogika, sociální patologie, integrativní a inkluzivní pedagogika, sociologie, sociální práce, sociální služby, výchovná práce, etická výchova, sociální politika, prevence sociálně patologických jevů, komunikace, osobnostně sociální rozvoj, romistika a romologie, interkulturní a multikulturní výchova či edukace, probace a mediace, kriminologie a kriminalistika, srovnávací pedagogika, dobrovolnictví, metodika doučování, krizová intervence, poradenství, sociální terapie, sociální služby, rizika závislostí, sociální práce s rizikovými či marginálními skupinami, specifické poruchy učení a chování, základy supervize, náhradní rodinná péče, penitenciární a postpenitenciární pedagogika či péče, sociální pedagogika mládeže, psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže, domácí násilí, týrání a zneužívání, sociálně právní ochrana dětí a mládeže, učitel a mezilidské vztahy ve školní třídě, viktimologie a násilí v rodině, penologie, adiktologie, sociální práce s lidmi bez domova, forenzní psychologie, rizikové chování, sociálně výchovná práce s minoritami.

  1. Do kategorie medicínská propedeutika byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. základy první pomoci, výchova ke zdraví, somatické a fyziologické charakteristiky žáka a školí hygiena, psychopatologie, základy zdravotních nauk, pediatrie, neurologie, psychiatrie, neurovědy ve výchově a vzdělávání, anatomie a fyziologie, somatopatologie, propedeutika sociálního lékařství, základy zdravotních nauk.

  1. Do kategorie praxe byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. praxe souvislá, praxe náslechová, praxe specializační, praxe úvodní, praxe náslechová, praxe reflexivní, seminář reflexivní praxe, praxe v oblasti volnočasových aktivit, praxe vychovatelská, praxe na vícedenní akci pro děti a mládež, exkurze do odborných zařízení, praxe na základní škole, praxe ve střední škole, praxe v enviromentální a multikulturní výchově, praxe v sociální práci, badatelská praxe, odborná praxe a supervize, praxe v pořádání jednorázových akcí, praxe v pořádání zotavovacích akcí, praxe celoroční či týdenní, praxe zájmová,  sociálně pedagogická praxe, praxe v poradenství, asistenční stáž, asistent pedagoga, vychovatele či učitele, Peer support – studentský tutoring, projektová praxe, klinická praxe.

  1. Do kategorie příprava závěrečné práce byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. konzultace či seminář k bakalářské či magisterské práci či projektu, diplomový seminář, úvod do studia vědecké práce, ročníková práce, odborný seminář.

  1. Do kategorie volný čas byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. pedagogika volného času, aplikovaná pedagogika volného času, sociologie výchovy a volného času, soustředění a kurzy adaptační, volnočasové, teorie volného času, volný čas a média, řízení volnočasových aktivit, metodiky zaměřené na zájmové činnosti, zájmové činnosti, výchovy, dramika, dramatika, muzikoterapie, arteterapie, zooterapie, zahradní terapie pro pedagogy, skauting, deskové a jiné společenské hry, teorie a metodika her, práce s textem, literatura pro děti a mládež, pohybová výchova, pokusnictví, praktické činnosti, hra s loutkou, žonglování, atypické herní pomůcky, dokumentace zařízení zájmového vzdělávání, bezpečnostní aspekty při organizování volnočasových aktivit, sportovní aktivity.

  1. Do kategorie teologické předměty byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. základy křesťanství, teologická propedeutika, biblické znalosti, eklesiologie, člověk a slavení, katecheze dětí, mravní hodnoty v antických mýtech, dějiny dogmatu, dějiny Starého a Nového zákona, dějiny církve, úvod do judaismu, liturgika, úvod do islámu, úvod do východního křesťanství, náboženství a kultura východní Asie.

  1. Do kategorie řízení, management a projektování byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. základy řízení odborných institucí, management, řízení, projektování, projektové řízení, příprava a plánování projektů, realizace a řízení projektů v sociální pedagogice, intervenční programy a jejich řízení, řízení lidských zdrojů, finance neziskových organizací a jejich právní rámec, mentoring, psychologie vedení lidí, psychologie řízení, řízení regionální a sociální politiky, základy krizového managementu, řízení a manažerské dovednosti, veřejné finance, management sociálních skupin, management dobrovolnictví, andragogika a projektování, příprava a realizace rozvojového projektu, leadership a managementship v nestátních neziskových organizacích, řízení vzdělávacích institucí, sociálně pedagogická činnost a ekonomika v neziskovém sektoru, projekty mezigeneračních učení v komunitách, fundraising, řízení výchovných organizací, základy ekonomie a drobného podnikání, sociální management, školský management, neziskové organizace.

  1. Do kategorie speciální pedagogika byly zařazeny tyto, a jim podobné předměty:

např. základy či kapitoly ze speciální pedagogiky, spec. potřeby osob se sluchovým postižením, spec. potřeby osob s mentálním postižením, spec. potřeby osob se zrakovým postižením, spec. potřeby osob s tělesným postižením, poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním, alternativní techniky ve speciální pedagogice, psychopedie, somatopedie, logopedie, oftalmopedie, funkční vidění, specifické poruchy učení, etopedie, reedukace mozkové obrny, etopedická diagnostika, etopedie a sociální prevence,  edukace a rozvoj žáků na praktických a speciálních školách, žáků s poruchami chování, osob ohrožených sociálním vyloučením, etopedie s klinickou praxí, speciální pedagogika osob s psychosociálním ohrožením.

Celkový poměr předmětů studovaných oborů v České republice:


Poměry jednotlivých kategorií studijních předmětů jsou v rámci studovaných oborů zastoupeny následovně:

Graf č. 1: Jednotlivé kategorie předmětů (UPOL)

 

Graf č. 2: Jednotlivé kategorie předmětů (JČU)

 

Graf č. 3: Jednotlivé kategorie předmětů (MUNI)

 

Graf č. 4: Jednotlivé kategorie předmětů (OU)

 

Graf č. 5: Jednotlivé kategorie předmětů (UHK)

 

Graf č. 6: Jednotlivé kategorie předmětů (UK)

 

Graf č. 7: Jednotlivé kategorie předmětů (UJEP)

 

Graf č. 8: Jednotlivé kategorie předmětů (UTB)

 

Graf č. 9: Jednotlivé kategorie předmětů (HUMANITAS)