Konference je zaměřena na podporu společného vzdělávání a na seznámení se s novými trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, které přispívají k individualizaci a diferenciaci výuky a k zprostředkování úspěchu pro každého žáka.

Kdy: pondělí 14. 10. 2019 od 8.30

Kde: Bezručovo náměstí 885/14, Opava

Konference je pořádána v rámci partnerství projektů MAP Opavsko a MAP Vítkovsko, Slezské univerzity v Opavě - Fakulta veřejných politik a Statutárního města Opava.

Více informací a registraci naleznete ZDE.

Program

Cesta pedagogického hrdiny

09:10 09:40, hlavní sál

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Být dobrým učitelem znamená najít si svou cestu, ale není vůbec lehké po ní kráčet. Ovšem učitel by ji měl absolvovat! Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby udělal to nejlepší, co umí, pro své žáky. To je vlastně také záchrana světů - myšlenkových, vzdělávacích, postojových. To je důležité! Je to učitelova povinnost a poslání, jeho hrdinská mise.

— Robert Čapek

Za každým dobrým učitelem stojí báječný asistent pedagoga

09:40 10:00, hlavní sál

Dobře fungující tým učitele a asistenta pedagoga je základem pro úspěšné začleňování dětí. Přestože je pozice AP v terénu téměř 15 let, existují stále velké kvalitativní rozdíly ve vnímání role a využívání asistentů pedagoga ve školách. Jaké existují nejčastější překážky v nastavování efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga?

— Olga Kusá

Škola jako klubko vztahů: jak podporovat zdravé klima ve školní třídě i v celé škole

10:00 10:30, hlavní sál

Pojďme nahlédnout do přediva vztahů uvnitř školy. Kdo všechno se jich účastní a může pro ně něco udělat? Jak může učitel podpořit dobré vztahy mezi žáky? Jak vypadá zdravé klima na úrovni školy jako celku? Třídnické hodiny a jejich potenciál...

— Martin Hofman

Coffee break

10:30 11:00

Občerstvení je pro účastníky konference zdarma.

Inkluze a její sociální rozměr

11:00 11:20, hlavní sál

Důvodů, proč rodiče dětí s postižením stojí o to, aby se jejich děti vzdělávaly společně s dětmi bez postižením je více. Jedněmi z těch nejvíce vyjadřovaných je např., že se děti s postižením od zdravých spolužáků více naučí, že jsou na ně kladena vyšší očekávání a že budou lépe připraveni na život v běžné společnosti. Inkluze má tedy výrazný sociální rozměr. Jaké máme prostředky k posílení pozitivního třídního klimatu a jak se dá využít silných stránek každého dítěte?

— Pavla Baxová

Děti NEJSOU STEJNÉ: Proč zohlednit vrozené potřeby ve výchově a vzdělávání?

11:20 11:40, hlavní sál

Ve škole i doma každý den vidíme, že co funguje na jedno dítě, neplatí na druhé. Děti se totiž rodí s různým „nastavením mozku“, které určuje jejich budoucí vývoj: co je bude motivovat, co budou potřebovat při učení či co na ně bude „platit“ ve výchově. Budeme-li těmto vrozeným rozdílům rozumět, budeme moci lépe zaměřovat své učitelské i rodičovské úsilí a předejdeme mnoha problémům.

— Šárka Miková

Lukáš Radostný/Martin Sedláček: Emoční sebeobrana pro učitele - vědomá práce s emocemi ve školním prostředí

11:40 12:00, hlavní sál

Součástí učitelské každodennosti jsou situace, provázené různými druhy emocí. Praxe ukazuje, že nad emocemi příjemnými mají v běžném provozu navrch spíše emoce nepříjemné (bezmoc, frustrace, vztek a další). Pokud takové emoce ignorujeme a nedokážeme s nimi vědomě pracovat, postupem času nás mohou přivést k syndromu vyhoření nebo se projevit například formou psychosomatického onemocnění.

Cílem prezentace je představení konceptu Emoční sebeobrany pro učitele jako souboru principů umožňujících bezpečné zpracování emocí, které každodenní interakce s žáky, kolegy i rodiči přináší. Tyto principy rozvíjí schopnosti učitelů nastavovat a udržovat hranice, budovat a rozvíjet autoritu, pracovat s agresivitou, využívat asertivních technik, pečovat o své psychické zdroje a udržovat si duševní rovnováhu a zapojovat tělo do péče o sebe.

— Lukáš Radostný

Oběd

12:00 13:00

Oběd v podobě rautu je pro účastníky konference zdarma.

 

WORKSHOP - Profil na jednu stránku a Kruh přátel

13:00 17:30, Učebna C206

Paní Baxová bude mít na konferenci 2 tematicky jinak zaměřené Workshopy.

Profil na jednu stránku je souhrn důležitých informací o žákovi a o způsobech, jak jej nejlépe ve třídě podpořit. Je to nástroj, který pomáhá začlenění jakéhokoli žáka, tedy i žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na jedné stránce (proto i název Profil na jednu stránku) je žák představen na základě svých silných stránek, jsou uvedeny nejdůležitější věci, osoby, předměty, okolnosti, zvyky, které jsou pro dítě důležité z jeho pohledu. Další částí profilu je soubor konkrétních dobrých zkušeností, jak dítě ve škole co nejlépe podpořit.

 

Kruh přátel (někdy nazývaný Kruhem podpory) je jednou ze strategií podpory inkluze dětí s postižením do běžných škol. Metoda byla vyvinuta ve Spojených státech, a tam i na jiných místech, se ukázala být velice efektivní v podpoře budování třídního klimatu v inkluzívní třídě. Kruh přátel hledá způsoby, jak navazovat dobré vztahy, přátelství, jak se ve škole cítit lépe, jak podpořit proces začleňování. Kruh je složený ze spolužáků, ale i učitelů nebo dalších osob, kteří chtějí pomoci řešit obtížné situace v životě žáka.

— Pavla Baxová

 

WORKSHOP - Líný učitel

13:00 17:30, Učebna C205

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.

— Robert Čapek

 

WORKSHOP - Třídnické hodiny jako příležitost

13:00 17:30, Učebna C309

Seminář nabídne především praktické inspirace pro vedení třídnických hodin, ale seznámí i s jejich filozofickými východisky. Podíváme se, jak najít podporu pro vedení třídnických hodin učitelem i na možné překážky a výzvy.

— Martin Hofman

 

WORKSHOP - Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga

13:00 17:30, Učebna C301

Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga? Jaká je jeho role ve třídě? Může asistent pedagoga pracovat se všemi dětmi ve třídě? Co od sebe navzájem čekávat?

Na všechny tyto otázky a ještě mnoho dalších, týkajících se týmu pedagog - asistent, budeme společně hledat odpověď. Dobře fungující tým pedagog a asistent je základem pro úspěšně začleňování dětí.

— Olga Kusá

 

WORKSHOP - práce s metodou FIE: praktická ukázka

13:00 17:30, Učebna C303/C304

Feuersteinův program Instrumentálního obohacení (FIE) je strategií pro rozvoj kognitivních struktur učícího se jedince. Byl vytvářen a rozvíjen po více než 40 let jako přímý a cílevědomý útok na ty mentální procesy, které pro svou absenci, křehkost nebo nevýkonnost jsou zodpovědné za nedostatečné intelektuální výkony, které se objevují, jakmile je žák konfrontován s náročnými nebo méně známými úkoly. Program FIE má dva základní cíle, sloužící dvěma hlavním skupinám populace: 1. Obohacení a rozšíření souboru kognitivních strategií jedinců, které vede k efektivnějšímu učení a řešení problémů. 2. Nápravu deficitních kognitivních funkcí a rozvoj strategií u jedinců s opožděnými nebo narušenými výkony. Tato skupina zahrnuje jedince s velmi různou etiologií v rozmezí od genetických a organických příčin až po výchovné a sociálně kulturní vlivy. Metoda FIE proto může být používána jako nápravný program u jedinců se zvláštními potřebami i jako obohacující program u jedinců s výkony v normě. Smyslem FIE jako nápravného programu je změnit celkovou kognitivní strukturu jedinců změnou jejich pasivního a závislého kognitivního stylu ve způsob, jímž je charakterizován aktivní, autonomní a nezávislý žák nebo student. Program FIE se zaměřuje na proces učení jako takový. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé cvičné sešity programu nazývány instrumenty, aby vyjádřily svou roli jako nástroje a celá skupina 14 instrumentů je nazvána programem Feuersteinova Instrumentálního obohacení.

Cílem workshopu je nástin práce s jednotlivými instrumenty a filozofií metody. Budou použity instrumenty Uspořádání bodů I, Rozpoznejte emoce, Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení.

— Karin Martiníková

 

WORKSHOP - Teorie typů :Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení?

13:00 17:30, Učebna C202

Do učebního stylu dětí se výraznou měrou promítají vrozené potřeby, které ovšem nejsou u všech dětí stejné. Děti s klíčovou potřebou stability potřebují konkrétní zadání a vedení učitelem, děti s potřebou svobody a akce naopak minimum pravidel a vše si vyzkoušet „na vlastní kůži“. Některé děti potřebují především harmonické vztahy, jiné naopak řeší spravedlnost hodnocení a je pro ně zásadní pocit vlastní i učitelovy kompetentnosti. Když děti nemají ve výuce své potřeby naplněny, ztrácejí vnitřní motivaci a vyrušují, zlobí, polemizují s učitelem nebo tiše trpí. Rozhodně se ale neučí tak, jak by mohly. V semináři si na příkladech dětí ukážeme, v čem se jednotlivé typy „nastavení mozku“ liší a jak to zohlednit ve výchově a vzdělávání.

— Šárka Miková

 

WORKSHOP - Grounding při práci s emocemi ve školním prostředí

13:00 17:30, Učebna C207

Při dlouhodobém neošetření našich emocí nastupuje tendence postupně se odpojit od prožívání nepříjemných emocí, čímž se ovšem zbavujeme možnosti prožívat i emoce příjemné, naplňující a energizující. Tak vypadají první kroky k syndromu vyhoření.

Jak můžeme něčemu takovému předejít? Chceme-li si zachovat a rozvíjet schopnost vědomého zpracovávání emocí, je dobré se zaměřit na to, co nám umožní být s emocemi v kontaktu. Jednou z takových dovedností je tzv. grounding (uzemnění), které nám jednak umožní udržet si psychickou i emoční stabilitu v náročných situacích, pomáhá nám získat si od situace potřebný odstup, a současně neztratit kontakt se sebou i s ostatními.

Workshop je zaměřený na využití těla jako nástroje pro získání dobrého uzemnění, prohloubení všímavosti k somatickým projevům prožívaných emocí a objevování pro sebe nejlepších možných způsobů, jak s náročnými situacemi nakládat.

— Lukáš Radostný a Martin Sedláček

 

Coffee break

15:00 15:30

Občerstvení je pro účastníky konference zdarma.

 

Více informací a registraci naleznete ZDE.